Prosím čekejte...

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ČIŠTĚNÍULIC.CZ

Všeobecná ustanovení

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelem služeb na internetovém serveru Čištěníulic.cz je právnická osoba URBITECH s.r.o. (zapsán v OR u Krajského soudu v Brně se spis. zn. C 90682), sídlící na adrese Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 (dále jen Poskytovatel“). Jako Uživatel se rozumí fyzická nebo právnická osoba, používající služby poskytovatele a která se zavázala k dodržování všeobecných podmínek užívání.

Služby, nabízené Poskytovatelem

Poskytovatel nabízí uživateli následující služby:

  • Upozornění na blokové čištění, které si Uživatel sám zvolí, a to pomocí SMS zprávy nebo e-mailu.
  • K využívání služby, uvedené v bodě číslo 2.1 je nutná registrace Uživatele.
  • Registrací Uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů a souhlasem uživatele se všeobecnými podmínkami užívání elektronické služby Čištěníulic.cz
  • Poskytovaná služba je pouze informativní a nezprošťuje účastníky silničního provozu povinnosti dbát dopravního značení a dopravních zařízení.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje chránit všechny osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.5.2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 (dále jen „Zákony a nařízení o ochraně osobních údajů“) a související právní předpisy, a právní předpisy zapracovávající předpisy EU apod. . Není povinností Poskytovatele provádět dohled na správnost dat o blokových čištěních a obsah takových informací aktivně vyhledávat. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů před jejich změnou. Jestliže se Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dále uvedenými podmínkami, souhlasí s nimi a současně se zavazuje k jejich bezpodmíněnému dodržování včetně dodržování příslušných platných právních předpisů a obecných pravidel užívání. Uživatel se dále zavazuje, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo dobré jméno Poskytovatele a nebude mu taktéž žádným jiným jednáním způsobena jakákoliv jiná újma. Dále Uživatel bere na vědomí, že je zakázáno používat data z elektronické služby Čištěníulic.cz pro jinou než vlastní potřebu Uživatel se rovněž zavazuje k dodržování výše zmíněných podmínek užívání, což je nutnou podmínkou poskytnutých služeb. Zneužití daných podmínek užívání je nutno posuzovat za nedovolené používání poskytnutých služeb. Pokud uživatel podmínky jakkoli poruší, je mu účet smazán a v žádném případě mu zbývající kredit nebude vrácen.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.5.2018